Történetünk

 
A Ciszterci Diákszövetség 1922. június 29-én alakult Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, ciszterci öregdiák kezdeményezésére az öt ciszterci gimánziumban - Baja, Buda, Eger, Székesfehérvár és Pécs - öregdiákjainak részvételével. A szövetség kettős célt tűzött ki maga elé: egyrészt szellemi közösséget létesíteni a ciszterci öregdiákok között, másrészt anyagilag támogatni a ciszterci gimnáziumokból kikerült egyetemistákat. A Diákszövetségben az öt iskola öregdiákjai önálló osztályokban működtek. Gimnáziumunk 1943/44. évi évkönyvében olvashatjuk, hogy az egri osztály tagjainak száma 639; az ifjúsági csoportnak pedig - a frissen érettségizettek évfolyamaiból - 190 tagja volt.

1948-ban a Ciszterci Diákszövetséget is betiltották. Az államosítás után az iskola és a volt diákjai között a kapcsolat megszakadt. Az érettségi találkozókat ugyan minden osztály rendszeresen megtartotta, de az osztályközösségek egymással nem tarthattak kapcsolatot.

1988 februárjában Budapesten jött össze az egri Szent Bernát gimnázium 18 öregdiákja - Tárkányi László 1939-ben érettségizett öregdiák lelkes szervező munkájának köszönhetően - hét évfolyamot képviselve.

Megkezdődött a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának újjászervezése azzal az elsődleges céllal, hogy 1989 májusában az Alma Mater 300 éves fennállásának évfordulóját méltó módon megünnepelhessék. Az eredeti elképzelés szerint, az akkori iskolai és városi vezetés ellenállása miatt az egyesület, mint Ciszterci Diákszövetség nem alakulhatott meg. Közbenső megoldásként 1988. októberében létrejött az Egri Öregdiákok Baráti Társasága. A 300 éves jubileumot az ennek az egyesületnek Ciszterci tagozataként szervezték meg.

Közben a politikai változások mégis lehetővé tették, hogy az öt ciszterci gimnázium volt diákjai az 1948-ban betiltott egyesületüket újra elindítsák.

1989. május 20-án Nagyvenyimben, a volt ciszterci plébánián, alakult meg a diákszövetség Magyar Ciszterci Diákok Szövetsége néven. Elnöke dr. Farkas András, titkára Tárkányi László egri öregdiákok lettek. A nagyvenyimi templomban tartott közgyűlésen részt vett dr. Zakar Polikárp a Rend generális apátja, dr. Kerekes Károly zirci apát, 89 öregdiák személyesen és 23-an meghatalmazás útján.

Kezdetben mind az öt gimnázium öregdiákjai egy egyesületben működtek, de pár hónap elteltével megalakultak az önálló osztályok is. Az egri osztály ideiglenesen 1990. január 16-án Budapesten, majd december 19-én Egerben, az Erdőgazdaság székházában tartott előkészítő ülés után 1991. február 14-i közgyűlésen választotta meg véglegesen vezetőségét: elnökdr. Kovács Endre püspök, titkár dr. Száva József ny. vegyészmérnök.

Pár év után a Diákszövetség osztályai teljesen önálló egyesületekké alakultak, egymással szoros szövetségben maradva. Ma mind az öt ciszterci gimnáziumnak működik önálló öregdiák egyesülete. Az egri osztály 1993. március 13-i közgyűlésen fogadta el alapszabályát és jegyeztette be a bíróságon is az egyesületet Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya néven.Céljaink

 
Az alapszabályban rögzített célkitűzések irányítják ma is a Ciszterci Diákszövetség munkáját:

1. hogy tanúságtételével és munkájával is erősítse a ciszterci lelkiség társadalmi hatását, a volt ciszterci diákoknak pedig lehetőséget adjon az egri Szent Bernát Gimnázium és a Ciszterci Rend nevelői iránt érzett hálája kifejezésének;
2. hogy támogassa a Ciszterci Rend küldetésének megfelelő nevelő-oktató munkáját;
3. hogy támogassa a Ciszterci Rend magyarországi történelmi jelentőségű tevékenységének folytatását az egri Ciszterci Rendházban és a Gimnáziumban;
4. hogy széles körben tudatosítsa a Ciszterci Rend és intézményei működésének társadalmi jelentőségét, a társadalom morális értékzavarainak valláserkölcsi alapon való megoldhatóságát;
5. hogy a 213. sz. Koháry István cserkészcsapatot önnevelő törekvéseiben jó példával, tanácsokkal, szellemi és anyagi eszközökkel segítse;
6. hogy a Ciszterci Rend egri GImnáziumában tanuló és ott végzett növendékeket szellemi és anyagi eszközeivel támogassa;
7. hogy baráti szellemben együttműködjék a hasonló célú ciszterci diákközösségekkel.Az elmúlt évek

 
Az Alma Mater
A Diákszövetség újraalakulásától kezdve legfontosabb feladtának tekintette, hogy Alma Materünk, a Szent Bernát Gimnázium ismét ciszterci iskolaként működjön. Sok tárgyalás, vita, lobbyzás után 1997 májusában megtörtént a Gárdonyi Géza Gimnázium és Szakközépiskola fenntartói jogának visszaadása a Ciszterci Rendnek.

1997 szeptemberében Diákszövetségünk is részt vett az évadnyitó Veni Sanctén, hálát adva Istennek, hogy 50 év után Egerben újból indult ciszterci gimnázium. További lépés a nyolcosztályos gimnázium beindításának szorgalmazása volt. Ennek a 2000/2001 tanévben jött el az ideje.Ma reménykedve látjuk, hogy iskolánk oktatásában, nevelésében egyre jobban erősödik a ciszterci szellemiség.


Cserkészet
Másik szívügyünk az 1948 előtt virágzó 213-as Koháry cserkészcsapat életre keltése volt. A Diákszövetség, mint fenntartótestület a maga öregcserkészeivel és szerény anyagi segítséggel igyekezett az újraindítás munkáját segíteni. Látjuk, hogy a kezdeti nekibuzdulás után ma milyen sok nehézséggel kell megküzdeni. Talán a nyolcosztályos iskola majd lendületet ad e mozgalomnak. E tanévtől kezdve az iskola vette át a fenntartó szerepkörét. Reméljük, hogy ezáltal a cserkészmozgalom szervesebben kapcsolódik majd az iskola nevelői munkájába.

A Diákszövetség élete
Az első, 1990. december 1-jei előkészítő ülés óta Diákszövetségünk majd minden évben megtartotta küzgyűlését. Minden második évben megújította tisztségviselőit is. utolsó, IX. tisztújító közgyűlésünket 1999. november 13-án tartottuk. Ekkor megválasztott főbb tisztségviselők: elnök Dr. Kovács Endre OCist, egri segédpüspök; ügyvezető elnök, egyúttal a gazdasági ügyek intézője Tóth Kamill pü. szakember; alelnökök dr. Kerekes Lajos ny. bírósági elnök, dr. Nagy Menyhért Mójzes OCist, egri házfőnök és dr. Renn Oszkár okl. gépészmérnök; titkár dr. Suba János ny. főisk. tanár; jegyző V. Bartha István ny. banki o.v. Diákszövetségünknek ma 250 tagja van. A közgyűléseken kívül a kibővített elnökség tagjai - 12-16 öregdiák - dr. Kovács Endre elnök vezetésével rendszeresen tart összejövetelt a Kollégium-Rendházban a házfőnök vendégeként. A Diákszövetség legnagyobb létszámú csoportja Budapesten él. A budapesti-egriek 25-35-en minden negyedévben összejönnek beszélgetésre.

1995 óta Keszthelyi Ferenc OCist váci megyéspüspök, volt diáktársunk meghívására minden évben 1-2 alkalommal látogatást szervezünk a váci püspöki palotában. Ezek a találkozások, melyen 30-40-en veszünk részt, mindnyájunkban megerősítik összetartozásunk érzését.

Az osztálytalálkozók rendszeres, lehetőleg évenkénti szervezését szorgalmazzuk.

Az Alma Materhez, tanító Rendünkhöz való ragaszkodásunk látható jelei ezek a családias összejövetelek. 2000-ben hét osztály találkozott, a 65, 60, 58, 56, 50, 49, 47 éve érettségizettek. Ide tartozik, hogy az iskola vezetésének segítségével ismét láthatók a Szent Bernát Gimnázium régi, az utolsó 15 év osztályainak tablói az iskola folyosóján.

Egy-két jeles évfordulót megünnepelve igyekeztünk Egernek is megmutatni, hogy újra jelen vagyunk szeretett városunkban. 1991 májusában Szent Bernát születésének 900. évfordulója tiszteletére az Egri Öregdiákok Baráti Társaságával közösen rendeztünk ünnepséget az Ifjúsági Ház dísztermében. A ciszterci gondolat elindulására emlékezve, Citeaux alapításának 900 éves évfordulóján, 1998. október 10-én emlékülést tartottunk. Ezen előadóként részt vett dr. Zakar Polikárpzirci apátúr. Előadást tartottak Kilián István egyetemi tanár és Kovács Béla ny. levéltári igazgató diáktársaink. Az ünnepélyünkön szerepelt az iskola énekkara is.A jövő

 
Abban a reményben is írtuk ezeket a sorokat, hogy az újból ciszterci iskolából kikerülő diákok majd érdemesnek látják, hogy a Diákszövetség keretei között kapcsolatban maradjanak iskolájukkal, kifejezve ragaszkodásukat és hálájukat az Alma Mater, tanáraik és a Ciszterci Rend iránt.

A Ciszterci Diákszövetség új, fiatal tagokat szeretne felvenni soraiba. Ezért számítunk olyan tanítványaink jelentkezésére, akik szívesen lennének tagjai ennek e nagy múltú szervezetnek. Olyan gárdonyisok jelentkezését várjuk, akik úgy érzik, középiskolájukban mind hitben, mind emberségben, mind tudásban és keresztény-nemzeti elkötelezettségben kellő indíttatást kaptak; vagy úgy vélik, hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ezeket az értékeket a mai diáktársaiknak még jobban meg tudják mutatni.

Célunk továbbá az is, hogy az ezen értékek alapján álló fiatalok egymásról tudjanak, egymással rendszeresen találkozzanak, s ezáltal társakká, közösséggé váljanak. Bízunk benne, hogy így a középiskolás évek kapcsolatai nem lazulnak meg, nem szakadnak el, hanem erősödnek, s egy olyan közösség jön létre, amely a tagjai számára megadja az összetartozás lehetőségét és örömét.

A budai Szent Imre Gimnáziumban 2015. június 6-án tartott küldöttgyűlésen új elnökség választásával és új alapszabály elfogadásával újult meg a szövetség. A közgyűlés elfogadta az új Alapszabályt, amely az eddigiekhez hasonló célkitűzések mellett fontosnak tartja a tagszervezetek közötti kapcsolatok megerősítését. Az elnökséget támogató szervezet az ún. Szenátus. Ennek tagjai az Apátság képviselője. az iskolák igazgatói, vagy az általuk kijelölt képviselő és az Osztályok elnökei.

Az elmúlt több mint 25 esztendőben a szövetség tagsága ugyanakkor erősen megritkult, megöregedett és habár az újraindult ciszterci iskolákban már közel 10 000 diák érettségizett, nehezen indult meg vagy még el sem kezdődött a szövetség megfiatalodása.mail@ciszterciekegerben.hu facebook